Location

  • Youngnam Corporation Co., Ltd. Jukjeon-road 74 beongil 35, Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Paryong-dong 41-36)
  • TEL +82 55 264 0383
  • FAx +82 55 264 0384